Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Notretouch en (rechts)personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten.
 2. Opdracht: de dienst of het product dat door de Fotograaf geleverd zal worden.
 3. Fotograaf: Yves Banza – Notretouch
 4. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee Fotograaf de overeenkomst gesloten heeft en tevens degene die deze algemene voorwaarden aanvaardt.
 5. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij Opdrachtgever.
 6. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912
 7. Aw: Auteurswet 1912
 8. Website: www.notretouch.nl

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle fotografie door Yves Banza, handelend onder de naam: Notretouch.
 2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en vóór het aangaan van de overeenkomst kenbaar maken.
 3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Notretouch worden gewijzigd.
 4. De Fotograaf behoudt het recht informatie op de website wat betreft tarieven en afspraken te allen tijden aan te passen.

Artikel 3. Fotoreportages/shoots

 1. Bij alle fotoreportages/shoots waarvoor Notretouch is geboekt, is hij vrij om zijn artistieke kennis en inzicht toe te passen.
 2. Uit iedere fotoreportage wordt een selectie van de foto’s gemaakt. Notretouch maakt hierbij een selectie van de naar zijn inzicht beste fotografische werken, zodat de stijl van de fotografe vastligt in de fotoreportage. Notretouch en opdrachtgever kunnen ervoor kiezen om in overleg voor de beste foto’s te kiezen.
 3. De fotoreportage is compleet nadat de selectie door de Fotograaf is gemaakt. Notretouch is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt in overleg beroep doen op foto’s die volgens Notretouch niet geschikt zijn om te tonen.

Artikel 4. Boekingen

 1. Het boeken van de Fotograaf kan via het e-mailadres dat vermeld staat op de website van Notretouch.
 2. Eventuele reiskosten van Notretouch zijn niet bij de prijs van een boeking inbegrepen en dienen nog apart te worden verrekend.
 3. In het geval dat Notretouch niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht of ziekte, laat de Fotograaf dat zo spoedig mogelijk, maar minstens 24 uur van tevoren aan opdrachtgever weten. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om binnen 3 werkdagen een nieuwe boeking te doen.
 4. Voor een boeking op bijzondere data zoals Feestdagen gelden andere tarieven.

Artikel 5. Betalingen & levertijd

 1. Opdrachtgever kan betalen via factuur of het geld overmaken.
 2. Door een boeking te plaatsen via de website gaat opdrachtgever akkoord met de betalingsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen van Notretouch, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met de fotograaf en opdrachtgever.
 3. U ontvangt na het plaatsen van uw bestelling zo snel mogelijk een factuur met daarop een beschrijving van de bestelling, de kosten en de bankgegevens om de factuur te voldoen.
 4. De betalingstermijn van uw factuur is 14 werkdagen, tenzij anders overeengekomen. Indien het bedrag 7 dagen na factuurdatum nog niet volledig is voldaan, is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.
 5. Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de fotograaf ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte, voor rekening van de Wederpartij.
 6. Aangezien het persoonlijke foto’s betreffen is teruggave van geld in geen enkel geval mogelijk.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen in ieder geval binnen 5 werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan de fotograaf te worden meegedeeld. De fotograaf kan in overleg met opdrachtgever ervoor kiezen om binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.
 2. Het is niet mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid kan er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is enkel mogelijk als er volgens artikel 6.1 binnen 5 werkdagen een officiële klacht is ingediend via de website.
 3. Opdrachtgever is tijdens de boeking zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor zichzelf en zijn of haar eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen of aan derden kan niet op Notretouch worden verhaald.
 4. De fotograaf is jegens de Wederpartij tevens niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van de foto’s, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotograaf.

Artikel 7. Auteursrechten & publicaties

 1. Het auteursrecht op de fotografische werken berust bij de fotograaf.
 2. Auteursrechten van alle fotografische werken blijven altijd in het bezit van Notretouch. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, kunt u voorafgaand contact opnemen via de website of via het telefoonnummer vermeldt op de website.
 3. Op reeds geleverde foto’s rusten tevens de auteursrechten van Notretouch. Na betaling koopt u niet de rechten op de foto’s. Indien u een foto wil gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd schriftelijk toestemming vragen aan de fotograaf.
 4. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met Notretouch. Deze licentie moet u op verzoek van de fotograaf kunnen tonen.
 5. Ieder toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en kan niet aan derden worden overgedragen.
 6. Zowel de fotograaf als de opdrachtgever kunnen de foto’s na toestemming te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken.

Artikel 8. Naamsvermelding en persoonlijkheidsrechten

 1. De naam van de fotograaf dient te allen tijde duidelijk bij een gebruikt fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.
 2. De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.
 3. Voor iedere inbreuk op de aan de fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van 10% van de totale kostprijs, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
 4. Voor de betaling van de vergoeding zoals bedoeld in artikel 8.3 is artikel 5 van toepassing.

Artikel 9. Privacy

Notretouch zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens van opdrachtgever (email, telefoon, etc.) doorgeven aan derden of openbaar maken.

Artikel 10. Faillissement/surseance

Zowel de fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij.

Artikel 11. Rechts- en forumkeuze

 1. Alle gevallen waarin deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
 2. Indien er tussen partijen een geschil ontstaat, zal dit in eerste instantie door mediation worden opgelost.
 3. Indien mediation geen uitkomst biedt, zal het geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de fotograaf en de Wederpartij worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.